Inrichting Barakkenpark

De omgeving van de Barakken, een dichtbevolkt gebied ten zuiden van de Leie, beschikt over zeer weinig privaat en publiek groen. Diverse signalen onderstrepen de nood aan openbaar groen in deze omgeving. De ontwikkeling van een publieke groenzone is gewenst, zeker wanneer dit gelinkt kan worden aan de vernieuwde Leie en aansluiting vindt bij de open ruimte en de vele groene gebieden langs de Leie. De open ruimte voor de brug van de N32 aan de kant van de wijk de Barakken is op vandaag al als groene zone bestemd. Een toekomstige fietsersbrug in samenwerking met De Vlaamse Waterweg vormt een mogelijke verbinding van de Barakken met heel wat voorzieningen in Menencentrum: CC De Steiger,de sportvelden, de bibliotheek,... .
Het Masterplan Menen en de gebiedsvisie Meense Groenvallei hebben de huidige weiden op de zuidelijke oever voorgesteld als zones voor zachte recreatie en natuurontwikkeling, een aantrekkelijk recreatief trefpunt waar bewoners kunnen genieten van de Leie. De ontwikkeling van het gebied zal samen gebeuren met de bewoners van de Barakken  en zal afgestemd worden op het residentieel karakter van de  woonwijk en op de wens naar meer groen.  
De opmaak van een inrichtingsplan en de eerste terreininrichting zit binnen het Interreg project Valys en wil  de visie tot uitvoering brengen op het terrein en daarbij een belangrijke rol toekennen aan de bewoners. Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau BUUR.

De realisatie op terrein is gestart januari 2022.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
stad Menen
Actor
De Vlaamse Waterweg
Afbeelding
Afbeelding