Inrichting Ledegemse meersen

De voorbije jaren verwierf de Provincie 14 ha grond aan de Heulebeek en de groene as ‘de  Kezelbergroute’ in Ledegem. In nauw overleg met het lokaal bestuur is de  Provincie in 2020 gestart met de visievorming en het voorontwerp voor de omvorming van dit meersengebied. 

Het verwerven van de gronden is vooral interessant in het kader van waterbeheersing. Zo zullen de bermen van de Heulebeek worden weggenomen zodat de beek opnieuw op een natuurlijke wijze in de meersen overstromen kan. Deze werken moeten overstromingen van de dorpskern van Ledegem, stroomafwaarts gelegen ten opzichte van de meersen, voorkomen. Deze ingrepen zijn ook nuttig voor waterinfiltratie en het voeden van de grondwatertafel. Niet onbelangrijk in het kader van de strijd tegen droogte als gevolg van de klimaatopwarming. 

De site zal ook een recreatieve invulling geven om de meersen ten volle te kunnen beleven: al dan niet verhoogde wandelpaden en een natuurlijke speelzone voor de kinderen maken dit mogelijk. 

Met de accentuering van in het landschap aanwezige poelen en kleine landschapselementen, wil de Provincie de natuurwaarden van het gebied versterken. Voor een natuurlijk graslandbeheer zal samengewerkt worden met lokale landbouwers.

De gemeente Ledegem stapt mee in het project om een afvalwaterlozingspunt te saneren.

In het najaar van 2021 is de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Aanbesteding volgt in het najaar van 2022, om vervolgens in 2023 de uitvoering af te ronden.

Engagement
De dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen engageert er zich toe om de nodige acties uit te voeren om tegen uiterlijk half 2022 de omgevingsvergunning te verkrijgen voor het inrichten van de Ledegemse Meersen.
De gemeente Ledegem engageert er zich toe het nodige te doen om bij te dragen aan de sanering van het lozingspunt dat afvalwater loost op een open waterloop (WL.28.12.) doorheen het meersengebied, zodat bij opening van het meersengebied voor recreanten de sanering een feit is.
De dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen engageert er zich toe volgend op het verkrijgen van de vergunning op zo kort mogelijke tijd de werken op te starten en uit te voeren, zodat de geplande opening in 2024 kan doorgaan.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
provincie West-Vlaanderen
Actor
provinciale dienst onbevaarbare waterlopen

Meer informatie

Contact

provinciale dienst onbevaarbare waterlopen

Afbeelding