Kortrijk Noord - Bedrijventerrein van de toekomst

De actie ‘Bedrijventerrein van de Toekomst’ draait om het toekomst-proof maken van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord. De Vaarnewijkbeek doorsteekt het bedrijventerrein Noord en komt uiteindelijk terecht in de Heulebeek.   

De relevatie van deze actie ligt hem enerzijds in het waterverhaal, waarbij er geopteerd wordt om wateroverlast en watertekort te vermijden door werk te maken van een robuuste waterhuishouding met focus op circulariteit en optimale afstemming tussen vraag en aanbod. Anderzijds is het van

belang om van het terrein een aangename en gezondere werkomgeving te creëren met aandacht voor biodiversiteit en beeldkwaliteit. Hierbij is een kwaliteitsvolle blauwgroene corridor doorheen het bedrijventerrein van belang. Het opwaarderen van de bufferbekkens langsheen de Noordlaan en het openbreken van de Vaarnewijkbeek tot aan de monding van de Heulebeek zal zorgen voor een volledige ecologische corridor met maximale lokale infiltratie van regenwater en aandacht voor de groenbeleving door de werknemers en omliggende bewoners. Momenteel loopt de Vaarnewijkbeek in een betonnen koker parallel aan de bufferbekkens. Het zou de ecologische waarde van de beek verbeteren en vervuiling (bezinking) verminderen om de beek doorheen de bufferbekkens te laten lopen. Gelijktijdig kan er ook gekeken worden om de veiligheid en mobiliteit rond de bufferbekkens te verbeteren 

Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het lokaal hergebruik en infiltratie in de bodem van regenwater en hemelwater. 

In het beleidsplan 2020-2025  van Leiedal is onder de transitielijn ‘Klimaatneutraal’ opgenomen  te werken aan veerkrachtig en klimaat adaptief blauw-groen netwerk met ruimte voor waterrecuperatie, waterbuffering en waterinfiltratie.

Vanuit de regioraad wordt eveneens de bezorgdheid uitgesproken naar de waterbeschikbaarheid, in eerste plaats voor de economie en landbouw. Het optimaal behouden van water binnen de eigen regio i.p.v. af te voeren staat hierbij voorop. Dit wordt ook opgenomen binnen het regionaal relanceplan dat in opmaak is. 

 Om richting een ‘water-neutraal’ bedrijventerrein te evalueren wordt er gekeken onder meer om volgende concepten te realiseren: 

  • Aqtiput: Integratie van ongebruikte private regenwaterbekkens in collectief bufferconcept 
  • Zuivering van hemelwater tot generiek zacht proceswater (afhankelijk van noden) 
  • Buurwater: koppeling van waterstromen tussen bedrijven (inclusief landbouw)
  • Innovatief ontharden/vergroenen: mogelijkheden onderzoeken om innovatief te ontharden over de privaat/publieke grenzen heen ten voordele van de collectieve beleving. 

Engagement
POM West-Vlaanderen en Leiedal engageren zich voor het samenbrengen van de stakeholders van het project rond de Noordlaan. Dit om in eerste instantie de prioriteiten en ideeën vast te leggen.
Vervolgens engageren POM WVL en Leiedal zich in het zoeken naar middelen voor realisatie van dit project in samenwerking met de verschillende stakeholders ( Provincie W-Vl, Stad Kortrijk, Gemeente uurne, AWV, …).
Leiedal engageert zich om als aanspreekpunt te fungeren voor de bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein in samenspraak met de bedrijvenvereniging.
De gemeenschappelijke ambitie van de POM West-Vlaanderen en Leiedal voor Kortrijk Noord situeert zich op gebied van:

  • Innovatieve ontharding/vergroening
  • Gezamenlijke wateraudit op bedrijventerrein niveau -> high level potentieelscan om een eerste zicht te krijgen op de noden en potentieel om duurzaam en economisch om te gaan met water

  • Wateraudit individuele bedrijven:

  • Captatie van relevante data voor een geïntegreerd waterbeheer op schaal van het bedrijventerrein.

Deze actie wordt opgestart in 2022

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Fase
Trekker
Pom West-Vlaanderen en intercommunale Leiedal