"Life un quarries" : Een netwerk van steengroeve voor de biodiversiteit

Biodiversiteit in groeven. De algemene doelstelling van het project Life in Quarries is het ontwikkelen en in stand houden van dit potentieel om biodiversiteit te herbergen in de verschillende actieve mijnen in Wallonië. De originaliteit van het project schuilt in de implementatie van maatregelen om de biodiversiteit al te beheren tijdens de ontginningsfase van de steengroeve, en niet alleen in het kader van herstel aan het einde van de ontginning.

 

DYNAMISCH BEHEER

 

Regelmatige verstoringen als gevolg van ontginningsactiviteiten houden het tijdelijke karakter van de habitats in actieve groeven in stand, waardoor er bijgevolg pionierssoorten blijven wonen. Het concept “dynamisch beheer”, dat bevorderlijk is voor het beheer van deze tijdelijke natuur, houdt in dat de populaties van de soorten die in de groeve aanwezig zijn, worden geïntegreerd in een habitatnetwerk dat de constante beschikbaarheid garandeert van een omgeving die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van de populatie.

 

Een netwerk van tijdelijke habitats wordt in de tijd en in de ruimte op mobiele manier beheerd, parallel met de ontginningsactiviteiten, wat een constante beschikbaarheid van milieus garandeert die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de biodiversiteit.

 

Het project LIFE in Quarries heeft tot doel dit concept verder te ontwikkelen voor verschillende zeldzame en beschermde soorten in Wallonië die van de door de ontginningsactiviteiten gecreëerde habitats gebruik zullen maken om zich te ontwikkelen. Dat is onder meer het geval van de oeverzwaluw, de duin- en muurhagedis, de vroedmeesterpad en de rugstreeppad, of van algen die ontstaan in arme omgevingen zoals kranswierachtigen.

 

Om tijdens de exploitatie van een groeve aandacht te besteden aan het beheer van de biodiversiteit, moeten nieuwe strategieën op punt worden gesteld voor de ontwikkeling van de biodiversiteit en voor het administratieve en juridische beheer. In een langetermijnvisie, die verder reikt dan de looptijd van het project LIFE In Quarries, zal de duurzaamheid van het dynamische biodiversiteitsbeheer van de betrokken sites worden gewaarborgd door de ondertekening van charters tussen de exploitanten en het Département Nature et Forêts (DNF) van het Waals Gewest.

 

PERMANENTE NATUUR

 

De herstelfase na de ontginningsactiviteiten is een belangrijk onderdeel van het leven van een groeve. De acties van het project LIFE in Quarries op het vlak van permanente natuur hebben tot doel aan te tonen dat men tijdens de exploitatie reeds kan starten met het herstel in de perifere zones. De mogelijkheid om deze zones te herstellen met als doel de geproduceerde ecosysteemdiensten te verbeteren en het ontstaan van stabiele ecosystemen met een rijke biodiversiteit te maximaliseren, zal worden aangetoond.

 

Deze instandhoudingsacties moeten op efficiënte wijze bijdragen tot de ontwikkeling van gediversifieerde habitats, met unieke populaties en zeldzame soorten, buiten het traditionele netwerk van natuurreservaten en het Natura 2000-netwerk. De groeven zullen zo een rol kunnen spelen voor de migratie, de verspreiding en de uitwisseling van populaties in sterk verstedelijkte gebieden.

 

Status

Fase
Trekker
Fediex – Fédération de l’industrie extractive belge (Verbond van Ontginningsbedrijven)
Actor
Natagora, Parc Naturel Plaines de l'Escaut, Liége Université Gemboux Agro-Bio Tech, SPW
Afbeelding
Afbeelding