Open ruimte - Kruiskouter

In haar bestuursakkoord, Plan Nieuw Kortrijk, stelt de stad Kortrijk groen en klimaat als één van de tien engagementen voorop. Hierin wordt benadrukt dat de stad een tekort aan groen en open ruimte heeft. De stad Kortrijk spreekt haar ambitie uit om in te zetten op het versterken van bestaande en nieuwe groenzones om zo de leefbaarheid binnen de stad te vergroten. Door middel van ontwerpend onderzoek is voor drie gebieden in Kortrijk, de Kruiskouter-Leiemeersen, de Toortelbeek en de Markebeek, een visie en strategie ontwikkeld die inzet op een kwalitatieve versterking en een ruimtelijk-functionele verankering van de open ruimtegebieden binnen hun stedelijke context. Elk van deze drie gebieden is gelegen langs een ingeschreven Waterloop: Kruiskouter - Leiemeersen ligt ten noorden van de Leie (in het gebied stroomt de Hellebeek), gebied Toortelbeek en Markebeek spreken voor zich.

Visie natuur- en waterbeleving Kruiskouter:
De oevers van de Hellebeek worden natuurtechnisch ingericht en de meersen langs de Leie terug vernat, wat zowel de waterbeleving als het ecologisch potentieel in de zones langs de waterlopen vergroot.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Actor
Stad Kortrijk, gebruikers van het gebied, waterloopbeheerder, VLM, natuurorganisaties, landbouw, buurtbewoners, …

Meer informatie

Contact

Stad Kortrijk - Katrijn Loosveldt 

Afbeelding