Open ruimte - Markebeek

In haar bestuursakkoord, Plan Nieuw Kortrijk, stelt de stad Kortrijk groen en klimaat als één van de tien engagementen voorop. Hierin wordt benadrukt dat de stad een tekort aan groen en open ruimte heeft. De stad Kortrijk spreekt haar ambitie uit om in te zetten op het versterken van bestaande en nieuwe groenzones om zo de leefbaarheid binnen de stad te vergroten. Door middel van ontwerpend onderzoek is voor drie gebieden in Kortrijk, de Kruiskouter-Leiemeersen, de Toortelbeek en de Markebeek, een visie en strategie ontwikkeld die inzet op een kwalitatieve versterking en een ruimtelijk-functionele verankering van de open ruimtegebieden binnen hun stedelijke context. Elk van deze drie gebieden is gelegen langs een ingeschreven Waterloop: Kruiskouter - Leiemeersen ligt ten noorden van de Leie (in het gebied stroomt de Hellebeek), gebied Toortelbeek en Markebeek spreken voor zich. 

Visie natuur- en waterbeleving Markebeek:
Het verflauwen van de oeverzones aan de westzijde van de Markebeek en laten overgaan in weides die begraasd worden. Hierdoor wordt het ecologisch potentieel van de oevers vergroot. Op deze manier ontstaat meer ruimte voor water en zijn er mogelijkheden om de beek bespeelbaar te maken. Er worden waardevolle groenstructuren langs de beek ontwikkeld. 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Fase
Actor
Stad Kortrijk, gebruikers van het gebied, waterloopbeheerder, natuurorganisaties, ANB, landbouw, buurtbewoners, nabij gelegen woonzorgcentrum en scholen…

Meer informatie

Contact

Stad Kortrijk - Katrijn Loosveldt 

Afbeelding