Woonpark Harelbeke-Kuurne

De gemeente Kuurne en de stad Harelbeke maken deel uit van de verstedelijkte band in de Leievallei. Het voorliggende gebied van 21 ha op de voormalige site van de Groeningheververij en de aangrenzende open ruimte, bevindt zich in het midden tussen de beide kernen. De gemeentegrens dwarst het gebied.

Deze site wordt binnenkort omgevormd tot een woonpark. De opmaak van het inrichtingsplan startte in 2009. Het woonpark zal bestaan uit 2 delen, de zone tussen de Bavikhoofsestraat en de Steenovenstraat enerzijds en de gronden van de voormalige Groeningheververij anderzijds. Dit laatste deel zorgt voor een functionele en vooral visuele verbinding met de Leie.

Het ontwerp van de site geeft niet enkel een nieuwe betekenis aan wonen in het Leielandschap, maar plaatst de Leie centraal in een nieuw park dat het stedelijke wonen versterkt. Een belangrijk element binnen dit project is de aanleg van een centraal park tussen de Bavikhoofsestraat en de Leie en de verlenging van het fietspad langs de Leie. Bij de invulling van de stedelijke woongebieden met eengezinswoningen is een afwerking van de parkranden met hogere bebouwing en meergezinswoningen voorzien. Anticiperend op de schaal van de Leie en de helling op het terrein, worden de gebouwen hoger naar het water toe.

Het woonpark is een gebied van 21 ha op de grens van Harelbeke en Kuurne. Sinds de leegstand van de vroegere site van de Groeninge Ververij kwam hier ruimte vrij voor het extra woningen. Het achterliggende gebied is dan weer één van de laatste open ruimtes binnen het stedelijk gebied langs de Leie. De volledige site biedt binnenkort plaats aan 525 gedifferentieerde wooneenheden, een wijkverzamelweg en een centraal park dat een functionele en visuele verbinding maakt met de Leie.

Zowel de stad Harelbeke als de gemeente Kuurne streven naar een kwalitatieve aanleg van het woonpark, met extra aandacht voor de beeldkwaliteit en de duurzame afwerking van de randbebouwing.

De resultaten van een workshop werden  vertaald in beeldkwaliteitsplan dat goedgekeurd werd door de stad Harelbeke en gemeente Kuurne. In dit beeldkwaliteitsplan worden een aantal spelregels opgesteld over de architecturale vormgeving van de woningen, de wegprofilering, de verlichting en de overgang tussen private percelen en het openbaar domein. Aan de hand van richtlijnen en referentiebeelden werden de contouren uitgetekend waarbinnen projectontwikkelaars kunnen werken. De bouwwerken zijn ondertussen gestart en de appartementen langs de Leie en de aanleg van het park tussen Leie en Stedestraat zijn afgewerkt.

De blauw-groene structuur bepaalt in hoge mate de identiteit en het karakter van het woonpark. De functie van het centrale park is dubbel. Enerzijds vormt het de open-ruimteverbinding tussen twee bestaande groenstructuren in de omgeving, namelijk de Leie en de Groene Long. Daarnaast biedt de brede groenstrook een meerwaarde voor de verstedelijkte band langs de Leie en de onmiddellijke woonomgeving. Bij de aanleg van bet centrale park neemt doordachte waterbuffering een centrale plaats in. De woningen zullen verwarmd worden via een warmtenet dat de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van Imog recupereert.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
Projectontwikkelaars
Afbeelding