Aanleggen dijk in Ledegem

Net afwaarts centrum Ledegem ligt een wijk ‘Hemelhoek’ die tot op heden bij extreme neerslag bedreigd wordt door wateroverlast. Om deze wijk te beschermen voor wateroverlast vanuit de Heulebeek is een project opgestart voor het aanleggen van een bedijking rondom deze wijk. Om deze wijk te beschermen en daarbij tegelijk zo weinig mogelijk overstromingsvolume in te nemen van het omringende natuurlijke overstromingsgebied, is ervoor geopteerd deze bedijking zo dicht mogelijk tegen de huizen aan te leggen.   

Aangezien deze wijk echter zo laag gelegen is, zal het, wanneer de bedijking aangelegd is, niet meer mogelijk zijn om binnendijks regenwater gravitair te laten afvloeien richting de Heulebeek. Hierdoor zal het nodig zijn om binnen de bedijking een bufferbekken te voorzien om dit binnendijks regenwater in op te vangen. Door gebrek aan voldoende ruimte zal het echter niet mogelijk zijn om tijdens extreme neerslag alle binnendijks regenwater op te vangen in een dergelijk bufferbekken. Hierdoor is het dus nodig dat de riolering voor regenwaterafvoer van deze wijk volledig hydraulisch afgescheiden wordt van het omliggende gebied, zodat enkel het water van deze wijk zelf hoeft opgevangen te worden in het bufferbekken. Om zeker te zijn dat er zelfs dan geen probleem zal zijn met wateroverlast zal er een pomp worden geïnstalleerd die water van het bufferbekken, over de dijk kan pompen naar de Heulebeek in geval het bufferbekken alsnog onvoldoende zou blijken. Zo zijn er voldoende back-up mogelijkheden voorzien om eventuele wateroverlast op te vangen.

Hiervoor werd reeds een rioleringsdossier gepland (nummer W 1 0  ), met name “Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en afkoppelen gracht in de Hemelhoek te Ledegem + afkoppelen van de langsgrachten in de Sint-Eloois-Winkelstraat”.

Het zorgt ervoor dat het hemelwater van het te isoleren gebied op de juiste plaats wordt aangeboden. 

Engagement
De VMM heeft de plannen van de noodzakelijke bedijkingswerken reeds opgemaakt. De gronden moeten echter nog verworven worden om de werken op het terrein te realiseren. Eens deze verworven zijn kunnen de werken uitgevoerd worden.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
Vlaamse Milieumaatschappij
Actor
operationeel waterbeheer, dienst onbevaarbare watelopen

Meer informatie

Contact

Vlaamse Milieumaatschappij