Aanleggen winterbed Heulebeek

De VMM wenst de winterbedding van de Heulebeek tussen de Zeger van Heulestraat en de Stijn Streuvelslaan uit te breiden. Hierdoor zal de waterloop meer ruimte krijgen en zullen de waterpeilen opwaarts de winterbedding verder dalen. Stad Kortrijk investeert in een nieuw wandelpad langs het nieuwe, uitgebreide winterbed.

 Wat is een winterbed?

Door het aanleggen van een winterbedding krijgt de waterloop meer overstromingsruimte op plaatsen waar het geen schade of nadelige gevolgen kan veroorzaken. (zie ook onderstaande figuur) De aanwezige woningen en andere infrastructuur worden beschermd door het aanwezige reliëf of door de aanleg van lokale beschermingsdijken. Het normaal peil van de waterloop binnen de zomerbedding kan worden verhoogd door de zomerbedding iets smaller aan te leggen zodat er voldoende stroomsnelheid is bij lage debieten om sedimentatie en slibafzetting tegen te gaan. Dit kan ook worden verwezenlijkt door het aanleggen van drempels binnen de zomerbedding. Dit hogere normaalpeil zorgt ervoor dat ook de grondwaterpeilen in de onmiddellijke omgeving van de waterloop terug opgetrokken kunnen worden. Dit alles terwijl tijdens piekdebieten door hevige neerslag, de waterloop voldoende plaats heeft binnen het winterbed om alle water af te voeren zonder bijkomende overstromingen te veroorzaken. Door het brede winterbed daalt ook de stroomsnelheid bij piekdebieten wat ervoor zorgt dat er minder schade optreedt aan de oevers van de waterloop. De door de winterbedding gevormde komgronden kunnen worden gebruikt als weide of voor de ontwikkeling van natte natuur.

Engagement
De VMM engageert zich voor de aanleg/uitbreiding van het winterbed langs de Heulebeek tussen de Zeger van Heulestraat en de Stijn Streuvelslaan. De werken zullen ontworpen, vergund en uitgevoerd worden in de komende zes jaren.
De stad Kortrijk engageert zich om mee te investeren in de aanleg van een nieuw functioneel wandelpad langs het nieuwe winterbed.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Trekker
Vlaamse Milieumaatschappij
Actor
stad Kortrijk

Meer informatie

Contact

Vlaamse milieumaatschappij, opernationeel waterbeheer, dienst onbevaarbare waterlopen

Afbeelding