Aanpakken wateroverlast Ieperstraat - Houtenhangelbeek

Net aan de rand van de bebouwde kom kruist de Houtenhangelbeek (WL.28.9.) de Ieperstraat. Deze waterloop mondt enkele 100-en meter verderop uit in de Heulebeek (WL.28.) 

Na hevige neerslagen gebeurt het dat de Houtenhangelbeek uit haar oevers treedt en de Ieperstraat onder water zet. Verkeer is hierdoor niet meer mogelijk. Anderzijds ondervinden de aanpalende woningen hinder door een slecht werkend rioleringsstelsel. Via de straatkolken en een omgekeerd werkend overstort op de gemengde riolering, loopt de droogweerafvoer (DWA-leiding) vol wat de afvoer bij langer durende hoogwaterperiodes bemoeilijkt.

De oorzaak van de problematiek is te herleiden tot de hoogwaterstand op de Heulebeek verderop, die verhindert dat de Houtenhangelbeek haar water kan afvoeren.

De oplossing voor deze problematiek bestaat er in de Houtenhangelbeek om te leggen. De dienst Waterlopen voert studie naar het optimale tracé hiervoor. Meerdere factoren spelen hierin een bepalende rol, niet in het minst het verwerven van de nodige gronden. 

Ondertussen is een stappenplan in uitvoering, waarbij partners en ondersteuners elk hun verantwoordelijkheid opnemen. 

  • In het voorjaar van 2021 heeft de provincie, als waterloopbeheerder van de Houtenhangelbeek, een terugslagklep geïnstalleerd aan afwaartse zijde van een inbuizing waarop de riolering van de Ieperstraat loost. Deze vermijdt de instroom in de waterloop vanuit de Heulebeek. Sinds de installatie van de terugslagklep is nog geen significante hoogwaterperiode voorgevallen, zodat een evaluatie van die ingreep nog niet is gebeurd.  
  • Mocht blijken dat zich in hoogwaterperiodes nog wateroverlast voordoet op straat door opstuwing omwille van het feit dat de afvoer vanuit de Houtenhangelbeek niet weg kan, dan is een terugslagklep op het overstort nodig om instroom in de DWA-leiding te vermijden.

Engagement
De dienst Waterlopen provincie West-Vlaanderen engageert er zich toe om tegen eind 2023 het nodige studiewerk uit te voeren om de Houtenhangelbeek om te leggen.
De dienst Waterlopen engageert er zich toe de werking van de nieuw geplaatste terugslagklep op de Houtenhangelbeek te evalueren van zodra zich een significante hoogwaterperiode heeft voorgedaan. Er zal met de rioolbeheerder Aquafin in overleg worden gegaan om de instroom van hemelwater in de DWA-leiding in de Ieperstraat tegen te gaan, eventueel door middel van plaatsing van een terugslagklep op het overstort van de gemengde riolering.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
provincie West-Vlaanderen
Actor
provinciale dienst onbevaarbare waterlopen
Afbeelding