Ruimte voor de Kaandelbeek - Ten Bosse (Deinze)

De Kaandelbeek met aanpalende groenzone vormt een groen-blauwe as met potentieel voor de randstedelijke wijk Ten Bosse en directe omgeving. Momenteel ligt deze structuur aan de achterkant van enkele private percelen en is ze weinig aantrekkelijk, noch toegankelijk. Bij de opmaak van het BPA Ten Bosse (2008) werden deze percelen aangemerkt als toekomstig openbare groenzone. Op dat moment werd de potentiele meerwaarde voor de omgeving reeds erkend, helaas werd dit niet gekoppeld aan concrete (inrichtings-)acties of verwervingen op het terrein. De inkleuring binnen het BPA bleef dan ook een zuiver administratief gegeven. Op vlak van eigendomsstructuur bleef het gebied versnipperd en werd de zone enkel gebruikt als private (groen)strook bij eigendommen langs de Karel Picquélaan.

 

Momenteel is er door een privaat initiatief op het hoekperceel Karel Piquélaan/Ten Bosse een opportuniteit om de doelstellingen van het BPA terug op te nemen. Door de lopende omgevingsvergunningaanvraag voor de herontwikkeling van de site D’Hulhage (hotel/feestzaal) ontstaat de potentie om de voormalige parking van deze functie bij het openbaar domein in te nemen en te ontharden met een groene aanleg conform de geldende bestemming. Deze herinrichting moet eveneens ruimte geven aan de Kaandelbeek, die aan de rand van de groenzone ligt. Door het ontharden en natuurlijk inrichten van de omgeving van de Kaandelbeek rond Ten Bosse wordt er meer ruimte gemaakt voor (natte) natuur, waterinfiltratie en open ruimte in woongebied aan de stadsrand. Deze waterloop heeft een belangrijke buffer- en infiltratiefunctie in dit gebied en staat geklasseerd als een waterloop van tweede categorie.

 

Verderop geeft de groenzone aansluiting op de gronden van het VTI Deinze. Bij verwerving van de overige eigendommen ontstaat de mogelijkheid om een veilige en kwalitatieve fiets- en voetgangersverbinding te maken via deze nieuwe doorsteek. De toegankelijkheid zal ook zorgen voor een vorm van sociale controle over het gebied.

Dit project beoogt de omvorming van een ‘vergeten’ groene zone + parking naar een stukje volwaardige natuur in de onmiddellijke nabijheid van een verkaveling/woongebied. De Kaandelbeek met aanpalende groenzone vormt een groen-blauwe as met potentieel voor de randstedelijke wijk Ten Bosse en directe omgeving. Momenteel ligt deze structuur aan de achterkant van enkele private percelen en is ze weinig aantrekkelijk, noch toegankelijk. Bij de opmaak van het BPA Ten Bosse (2008) werden deze percelen aangemerkt als toekomstig openbare groenzone. Op dat moment werd de potentiele meerwaarde voor de omgeving reeds erkend, helaas werd dit niet gekoppeld aan concrete (inrichtings-)acties of verwervingen op het terrein. De inkleuring binnen het BPA bleef dan ook een zuiver administratief gegeven. Op vlak van eigendomsstructuur bleef het gebied versnipperd en werd de zone enkel gebruikt als private (groen)strook bij eigendommen langs de Karel Picquélaan.   Bij verwerving van de eigendommen ontstaat de mogelijkheid om een veilige en kwalitatieve fiets- en voetgangersverbinding te maken via deze nieuwe doorsteek. De toegankelijkheid zal ook zorgen voor een vorm van sociale controle over het gebied.

Om te beginnen zal de parking van D’hulhage – kasteel Ten Bosse uitgebroken worden. Samen met de naburige graslanden zal dit omgevormd worden naar een stukje waardevol groen dat de beekvallei opnieuw zichtbaar maakt in de buurt, en dat de omwonenden een stukje openbare natuur op wandelafstand brengt. In het verlengde hiervan bevindt zich een school (VTI Deinze) en het is ook de bedoeling om de groene verbinding te maken met de school.

 

 

 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente

Status

Fase
Trekker
Provincie Oost-Vlaanderen

Meer informatie

Contact

Tom De Keyser

Brielstraat 2

9800 Deinze

093810708

tom.Dekeyser@deinze.be

Afbeelding
Afbeelding