Vallei van Heulebeek - Heule

Het project beoogt een gezamenlijke inrichting en beheer van de Heulebeekvallei tussen de straat Warande en Heule-Watermolen waar de stad Kortrijk, de VMM en Natuurpunt samen ongeveer 10 ha in eigendom hebben. Hierdoor kan tussen de Warandestraat en de Watermolen een globaal project opgestart worden rond de ecologische en landschappelijke opwaardering met de realisatie van recreatieve verbindingen om het gebied te ontsluiten voor de buurt. Binnen het Interregproject Corrod'or werd reeds een hoogstamboomgaard ingericht. Diverse deelruimtes krijgen een specifieke invulling en beheer om tot een optimale mix te komen van functies die elkaar zullen versterken. Cruciaal is het beheer van deze waterloop waarbij voldoende ruimte voor water wordt behouden zowel voor waterberging als voor beekgebonden natuurontwikkeling.  De plannen voor een groene fietsas vanuit Kortrijk naar het stedelijk speeldomein de Warande worden eveneens geïntegreerd in een totaal aanpak. De beekvallei maakt ook deel uit van Het beschermd dorpsgezicht 'Preetjes Molen en vallei van de Heulebeek'.

Een inrichtingsstudie en een geïntegreerd natuurbeheerplan zijn in voorbereiding. In de loop van 2018 wordt de eerste inrichting voorzien van het westelijk deel van de beekvallei met onder meer de herinvulling van een speelzone.

De Vlaamse milieumaatschappij is waterloopbeheerder van de Heulebeek en plant op korte termijn de aanleg van een bypass om wateroverlast in het centrum van Heule te voorkomen,

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
stad Kortrijk
Actor
VMM , natuurpunt
Afbeelding